Home | Fotogaléria | Interaktívna mapa | Download | Kontakt
HU | SK | EN | DE

Krajina na brehoch Bodrogu

Zemepis

Rieka Bodrog

Rieka Bodrog

Bodrog je riekou bez prameňa, zrodená zo spojenia piatich iných riek. Uh, Čierna voda, Laborec, Ondava a Latorica sa pri obci Zemplín spoja v jeden tok, od tohoto miesta mu hovoríme Bodrog, ktorý sa o 65 km ďalej, pri Tokaji, vlieva do Tisy. Rieka oddeľuje dva malé regióny Zemplína, a síce Medzibodrožie a Tokajské podhorie.

Inundačná oblasť Bodrogu je veľmi široká, pretože Medzibodrožie je zväčša dokonalou rovinou. V údolí rieky sa striedajú mŕtve ramená a opustené korytá, poskytujúce priestor a ochranu rozmanitým spoločenstvám. Človek neustále pretvára rieku a jej prostredie, takže v priebehu stáročí sa krajina a jej ekologický systém od základov zmenila. Pri regulácii Bodrogu sa jeho koryto skrátilo z pôvodných 125,6 km na 71 km, popri hlavnom toku v krajine zostalo 22 mŕtvych ramien.

Geografická charakteristika Medzibodrožia

Medzibodrožím nazývame územie ohraničené tokmi riek Tisa, Bodrog a Latorica, na dve časti rozdelené maďarsko-slovenskou hranicou. Rozloha územia je 945 km2, z toho sa v Maďarsku nachádza 556 km2. V Maďarsku ležiace územie nazývame Dolným Medzibodrožím, slovenskú časť Horným Medzibordožím.

Jedná sa o rovinatú krajinu, neustále formovanú erozívnym pôsobením riečnej vody a vetra. Vo vyšších polohách nánosového kužeľa sa v suchýych obdobiach vytvorili pohyblivé piesky. Nižšie polohy bývali zase pravidelne zaplavované, a teda vystavené silnej erózii, prípadne ukladaniu naplavenín. Premenlivý charakter krajiny je spôsobený striedaním živých a mŕtvych ramien, hrádzí a piesočných ostrovov.

Geografická charakteristika oblasti Tokajského podhoria

Tokaj

Tokajská oblasť je súčasťou Zemplínskej vrchoviny. Celková rozloha historickej vinohradníckej oblasti je 887 km2 a nachádza sa v nej 27 obcí. Od roku 1737 je Tokajská oblasť uzavretou vinohradníckou oblasťou, v roku 2002 bola vyhlásená za súčasť Svetového dedičstva v kategórii kultúrna krajina.

Tokajská oblasť sa nachádza na južnom a východnom okraji pohoria, v dĺžke takmer 55-60 km a v šírke 25-30 km. Úpätie vrchoviny je omývané riekou Bodrog, povrch vrchoviny je mimoriadne členitý - rozorvaný dolinami a vodnými tokmi. Reliéf oblasti sa vytváral počas dlhých miliónov rokov (pred deviatimi až pätnástimi miliónmi rokov) a jeho pôvodné vulkanické formy buď zmizli, alebo boli pretvorené, napriek tomu je na prvý pohľad zrejmý jej vulkanický pôvod. Pôda je tu taká rozmanitá, že sa rôzni od lánu k lánu, dávajúc tak na nich pestovaným vínam charakteristické vlastnosti.

Impresum  |  Ochrana údajov
Valid XHTML 1.0 Strict  |  prog&design  HonlapSzalon