Home | Fotogaléria | Interaktívna mapa | Download | Kontakt
HU | SK | EN | DE

Krajina na brehoch Bodrogu

Dejepis

Obdobie pred osídlením domoviny

O ľudskej činnosti dávnych vekov môžeme usudzovať na základe archeologických nálezov. Na prelome 3. - 2. storočia pred Kristom sa na našom území usadili Kelti, predstavitelia vyspelej civilizácie, ktorí na dlhé stáročia predznamenali charakter kultúry a ovplyvnili naše dejiny. Z tohto obdobia sa zachovali hojné nálezy.

Ich následníci, Dákovia a Sarmati splynuli s jestvujúcim obyvateľstvom a vytvorili svojskú kultúru. Zaoberali sa chovom hospodárskych zvierat, poľovníctvom a rybolovom, používali peniaze zo zlata, striebra, bronzu a iných zliatin. V 2. storočí po Kristu do oblasti prenikli Germáni s čulými obchodnými aktivitami, čomu nasvedčujú mnohé nálezy peňazí z onoho obdobia. Tak sa začala doba sťahovania národov, pokračujúca až do 10. storočia, počas ktorej sa na našom území objavili Gepidi, neskôr Avari a Slovania.

Doba Árpádovcov

Alžbetu Uhorskú

Jedným z prvých miest, kde sa usadili prví Maďari, osídľujúci novú domovinu, bolo Medzibodrožie. Príčiny mohli byť hospodárske, ale aj strategické: osídlenci tu dokázali na trávnatých pastvinách zúročiť prinesené poznatky z poľnohospodárstva a chovu zvierat; okrem toho močaristé Medzibodrožie poskytovalo výhodu pri vojenskej obrane. Okolie bolo bohaté na zverinu a ryby, poskytovalo dobré podmienky pre živobytie pribúdajúcemu maďarskému obyvateľstvu.

Doteraz bolo v Medzibodroží objavených 29 pohrebísk z obdobia osídlenia. Hradisko v Zemplíne, pochádzajúce z doby železnej, zostalo aj v dobe maďarského osídlenia dôležitým strediskom. Stal sa z neho kráľovský hrad, bol na ňom ešte v čase panovania kráľa Štefana postavený prepoštský kostol.

Kráľ András I. v polovici 11. storočia získal panstvo a daroval ho ako zásnubný dar svojej manželke Anastázii, dcére Jaroslava Múdreho, kyjevského veľkokniežaťa.

V roku 1207 sa v Sárospataku narodila dcéra Ondreja II. a Gertrúdy Meránskej, neskoršia svätá, ktorú ako svätú Alžbetu Uhorskú dodnes uctievajú v celom svete ako vzor činorodej lásky a kresťanského sebaobetovania.

Tatári pri svojom vpáde v rokoch 1241-42 pustošili aj v tunajšom kraji. Nezmilovali sa nad stavbami, obyvateľmi, dokonca ani viníc sa im neuľútilo. Viaceré obce boli úplne vyľudnené, preto kráľ Belo IV. povolal do krajiny talianskych a valónskych osadníkov, ktorí sa venovali aj vinohradníctvu. Z obranných dôvodov kráľ vybudoval systém strážnych hradov.

Štrnáste až sedemnáste storočie

Po vymretí Árpádovcov nastúpili na trón králi z rodu Anjou. Karol Róbert úspešne bojoval proti mocibažným magnátom, pričom získal späť do kráľovských rúk značnú časť krajiny, čoho neskôr využil pri posiľňovaní svojej politickej a hospodárskej moci.

Kráľ Žigmund daroval vlastníctvo nášho kraja v roku 1429 rodine Pálócziovcov, ktorí sa tu udržali až do roku 1526. V protitureckých bojoch v roku 1526 zahynul Antal Pálóczi, zemplínsky išpán. Peter Perényi, strážca koruny, ktorý prežil bitku pri Moháči, obsadil majetky Pálócziovcov; neskôr boli s jeho pomocou korunovaní obaja ochádzači o krľovský trón, teda Ján Zápoľský aj Ferdinand Habsburský. Obaja králi sa neskôr pustili do vzájomných bojov o vládu nad krajinou, trvajúcich tridsať rokov, počas nich bola zničená väčšina vtedajších stavieb. Medzičasom Perényi začal s výstavbou rodinnej rezidencie v Sárospataku. Potocký hradný pán, v jednej osobe abovský išpán a sedmohradské kneža, medzi prvými prestúpil na reformovanú vieru, k jeho osobe sa viaže založenie Reformovaného kolégia v Sárospataku v roku 1531.

V roku 1593 vypukla pätnásťročná vojna, ktorou skončilo pomerne pokojné obdobie panujúce v našom kraji. Habsburgovské a turecké vojská spôsobili obyvateľstvu obrovské škody, nespokojnosť skončila vypuknutím povstania. Na čele protihabsburského povstania stál neskôr knieža György Rákóczi I., ktorý sa zúčastnil v rokoch 1644-45 aj tridsaťročnej vojny.

Doba Rákócziovcov

II. Rákóczi Ferenc

György Rákóczi I. sa v roku 1616 oženil so Zuzanou Lorántffy; tak sa stalo, že sa na viac ako storočie dostal tento kraj do vlastníctva Rákócziovcov. V časoch ich vlády zažil Sárospatak a Reformované kolégium svoju dobu rozkvetu. Rákócziovci mali smelé plány – z potockého hradu vybudovať rezidenciu hodnú kniežaťa, z mestečka urobiť univerzitné mesto; po zvolení Györgya za knieža sa manželia v roku 1630 presťahovali do Sedmohradska, odkiaľ sa pani Zuzana po maželovej smrti v roku 1648 vrátila na svoje obľúbené panstvo. Ich syn, György Rákóczi II. sa zapojil do bojov o poľský trón, a tak bol náš kraj vystavený striedavému plieneniu cisárskych a tureckých vojsk, spôsobujúcemu nemalé škody. V týchto vojnových rokoch bol postavený župný dom Zemplínskej župy, dodnes stojaci v obci Zemplín.

Účastníci tzv. Wesselényiho sprisahania z roku 1666 začali svoju činnosť v sále Sub Rosa potockého hradu, ich činnosť však bola rýchlo prezradená a sprisahaní šľachtici boli dovtedy nevídaným spôsobom popravení. Mladého Rákócziho zachránilo len ohromné výkupné, potom však v Sárospataku boli umiestnené cisárske vojská, ich vojaci vyplienili cenné krypty hradného kostola.

V roku 1676 sa v kaštieli v Borši narodil Ferenc Rákóczi II. Krajina sa v tom čase opať postavila proti Habsburgovcom a pridala sa na stranu Turkov. Na čelo kuruckého hnutia sa postavil Imre Thököly, neskorší otčim malého Ferenca Rákócziho II. Spojené vojská protitureckej aliancie však postupne vydobyli krajinu z tureckých rúk a aj Sedmohradsko zbavili samostatnosti. Ferenc Rákóczi II. sa roku 1703 postavil na čelo národného povstania, v roku 1708 zvolal do Sárospataku významný krajinský snem. Po prehratých bitkách bol donútený opustiť vlasť. Po satmárskom mieri, znamenajúcom ukončenie vojen, sa Uhorsko vrátilo späť do Habsburskej monarchie.

Na ceste k občianstvu

Zákony prijaté na prešporskom sneme po skončení Rákócziho povstania obmedzovali svobodu vierovyznania prostestantov, právo nevoľníkov na dedičstvo, ďaľšou príťažou bolo zriadenie a vydržiavanie pravidelného vojska. Na návrh Zemplínskej župy bola v roku 1737 vydaným kráľovským dekrétom ako prvá vo svete vyhlásená uzavretá vinohradnícka oblasť Tokajského podhoria.

Vojnami a epidémiami decimované obyvateľstvo kraja sa Mária Terézia snažila nahradiť prisťahovaním cudzincov, vtedy sa do kraja prisťahovalí mnohí Slováci, Rusíni a Židia. Počas jej panovania bolo Uhorsku priznaná vlastná štátnosť, vzniklo nariadenie o zapojení maďarských radcov do rozhodovania o uhorských záležitostiach, do cirkevných aj svetských úradov boli vymenovaní Maďari. Stavy sa však stále držali svojich výsad. Vypukli sedliacke povstania z dôvodu nespokojnosti nevoľníkov s podriadenosťou zemepánovi.

Jej nasledovník, Jozef II. sa nenechal korunovať, nechcel si zviazať ruky dodržiavaním stavovských výsad. Jeho vláda znamenala vrchol osvieteného absolutizmu a priniesla poväčšine pozitívne zmeny.

V roku 1802 sa narodil Ľudovít Kossuth, ktorý bol od svojich 4 rokov vychovávaný v Sátoraljaújhely, kde bol neskôr advokátom, tu predniesol aj svoj prvý verejný prejav, do škôl však chodil v Sárospataku. František Kazinczi, usadený v malej zemplínskej obci Széphalom, sa odtaľto venoval hnutiu obnovy maďarského jazyka.Zemský snem prijal v roku 1839 uznesenie o regulovaní zemplínskych riek, medzi nimi aj Bodrogu.

Udalosti revolúcie z roku 1848 sa dotkli nášho kraja len pri "bodrogkeresztúrskej bitke", kde vojská Juraja Klapku porazili cisárske vojská a pri Tokaji prekročili Tisu. Spomienku na túto udalosť dodnes pripomína delová guľa v stene tokajského domu, kde Klapka prenocoval.

Národná vláda vtedy vyhlásila úplné oslobodenie nevoľníkov, čím Uhorsko vstúpilo na cestu k občianskej spoločnosti.

Od vyrovnania k dnešku

Po vyrovaní vznikla nová Rakúsko-Uhorská monarchia s duálnou štruktúrou, nápomocnou vzniku občianskej spoločnosti. Zemplínska župa dostala späť svoju samosprávu, rozvinul sa finančný život, vznikli nové železničné trate, postavili sa nové školy, zosilnelo hospodárstvo.

Epidémia filoxéry na konci 19. storočia vyhubila takmer všetky vinice v oblasti Tokajského podhoria. Značná časť schudobnených vinohradníkov sa vysťahovala do Ameriky. Neskôr odtiaľ priviezli jedince viniča odolné filoxére, čo prinieslo nový rozmach zakladania vinohradov: plocha novovysadených viníc v roku 1910 prekročila 7400 jutár. V roku Millénia (1896) bol v Tokaji postavený rad impozantných pivníc, pomenovaný Sriemsky/Rad lásky (pozn. prekladu: slovná hračka sriemsky maď. szerémi, z lásky maď. szerelmi).

V roku 1908 vznikol prvý uhorský vinársky zákon.

Sátoraljaújhely

Po 1. svetovej vojne sa Rakúsko-Uhorská monarchia rozpadla, nové hranice od základov zmenili život oblasti. Podpisom mierovej zmluvy v Trianone 4. júna 1920 stratilo dve tretiny svojho územia nielen Maďarsko, ale aj Zemplínska župa. Bolo vytvorené Horné Medzibodrožie, ktorého centrom sa stal Kráľovský Chlmec, Dolné Medzibodrožie zostalo na území Maďarska. Následkom prerušenia tradičných obchodných ciest, po ktorých sa prepravovalo tokajské víno, ako aj straty trhov, sa z prekvitajúceho kraja stala chudobná prihraničná oblasť. Po skončení 2. svetovej vojny bolo potvrdené trianonské rozhodnutie. Maďari, ktorí zostali na slovenskej strane hranice, boli rôznymi spôsobmi diskriminovaní.

V ére socializmu sa kládol dôraz na tradičné poľnohospodárstvo, priemyselná činnosť v regióne nedosiahla výraznejšieho rozsahu, avšak masívna podpora borsodskej priemyselnej oblasti odsávala zo zemplínskeho regiónu pracovnú silu. Tak aj v Tokajskej oblasti sa jediným východiskom stala rozsiahla mechanizácia, aj vo vinohradníctve, čím sa úplne zmenili tradičné pestovateľské postupy. Zaostávanie priemyslu však pozitívne prispelo k zachovaniu čistoty prírodného prostredia až do súčasnosti.

Po zmene režimu sa vinárske veľkopodniky rozdrobili a rozmohli sa väčšie, či menšie súkromné podniky, ktoré v Tokajskom podhorí hospodária len s obmedzenými zdrojmi, bohužiaľ Medzibodrožie sa dodnes nespamätalo z krízy a nedokázalo sa postaviť na cestu rozvoja.

Možnosti Európskej únie však poskytujú stále väčší priestor pre vytrhnutie sa zo stavu pohraničnej oblasti, hlavne návratom k tradičným spôsobom hospodárenia a využívaním daností krajiny pre turistiku.

Impresum  |  Ochrana údajov
Valid XHTML 1.0 Strict  |  prog&design  HonlapSzalon