Home | Fotogaléria | Interaktívna mapa | Download | Kontakt
HU | SK | EN | DE

Prírodné bohatstvo

Stanovištia

Medzibodrožie

Medzibodrožie

Medzibodrožie je najväčšou súvislou záplavovou plochou Strednej Európy, takmer v pôvodnom a prírodnom stave, s mimoriadnym významom vo všetkých súvislostiach. Najlepšie zachovanými časťami je záplavová plocha Bodrogu a tzv. Bodrogzug.

Z pohľadu fytogeografického členenia je Medzibodrožie súčasťou panónskej botanickej oblasti (pannonicum), okrsok Észak-Alföld (Východoslovenskej nížiny). Vyskytuje sa tu viac ako 50 taxónov chránených, zriedkavých a zvláštnych druhov mimoriadneho významu podľa rôznych medzinárodných ochranárskych zoznamov.

Aj živočíšna ríša je tu bohato zastúpená, vyskytuje sa tu 37 zvlášť chránených a 177 chránených živočíšnych druhov. Chráneným územím celoštátneho významu je Záplavové územie Bodrogu, ako súčasť Chráneného obvodu Bodrog- Tisa, zaradeného v roku 1989 do zoznamu Ramsarských území, ako územie dôležité pre výskyt vtáctva.

Bodrog

Najkrajšie zákutia tvorené zákrutami toku a mŕtvymi ramenami nachádzame medzi obcami Szegilong a Bodrogkeresztúr. Prirodzenými biotopmi Medzibodrožia sú viaceré typy lúčnych spoločenstiev, ďalej močiare s rôznou výškou vodnej hladiny so spoločenstvami chalúh a plochami tŕstia a pálky, ako aj pozostatky rozsiahlych lesov vo forme hájov porastené mnohými chránenými druhmi (viď Rastlinná ríša).

Karcsa

Malá Karcsa je ľavobrežným prítokom Bodrogu. Dĺžka toku je 34,5 km, z toho asi 5 km je na území Maďarska, väčšina dĺžky, 26,5 km tvorí štátnu hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom. Veľká Karcsa má charakter jazera, jej povodie má rozlohu takmer 95,12 km2.

Latorica

Latorica ja najdlhším tokom v povodí Bodrogu. Cleková dĺžka toku od prameňa až po sútok s Ondavou je 188 km. V riečnom kilometri 9,4 sa do nej vlieva jej najväčší pravobrežný prítok, Laborec.

Vodné stanovišitia: záplpavové územia, močiare, mŕtve ramená

Bodrogköz záplpavové územia, močiare, mŕtve ramená

V mŕtvych ramenách a kanáloch sa vyskytujú bujné porasty chalúh. V týchto rastlinných spoločenstvách miestami hojne rastú druhy nachádzajúce sa v "Červenej knihe zriedkavých a ohrozených rastlinných druhov" Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN). Vodný svet Medzibodrožia svojou krásou, vzhľadom divočiny a bujarosťou nielen v minulosti, ale aj dnes očarí všetkých návštevníkov, zvlášť tých, ktorí si zvolili cestu pešo alebo po vode.

Lesy

Prirodzený okraj lesa je bohatý na rozmanité druhy, na prechode medzi hustým lesom a otvoreným priestranstvom sa vyskytujú stromy a kríky a samozrejme, aj k nim sa viažúce živočíšstvo. Na okraji dubových a bukových lesov sa vyskytujú osiky, vŕby, divé jablone, ale aj rôznorodé kríky. V tomto prostredí sa vyskytuje mnoho zriedkavých druhov zvierat a rastlín.

Prítomnosť rôznorodých pôvodných druhov stromov v lese je dôležitá nielen z hľadiska ochrany prírody, ale má aj hospodársky význam. Bútľavé a odumreté stromy sú najdôležitejšími stanovišťami v lese, dôležité sú aj pre zdravý ekosystém lesa.

Zemplínska vrchovina

Zemplínska vrchovina

Zemplínska vrchovina je najvýchodnejšou súčasťou pohoria Északi-középhegység. Spomedzi domácich sopečných pohorí je tvorená najrozmanitejšími horninami, z pohľadu štruktúry a spôsobu vytvárania tunajších hornín je najzložitejšou. Vulkanická činnosť začala pred 14-15 miliónmi rokov, prebehla vo viacerých etapách, čiastočne aj v miocénskom mori. Počas tohto procesu vznikli horniny rôzneho zloženia a rozličné povrchové formy, vznikli tak bohaté náleziská minerálov pre baníctvo, spracovanie mlynských kameňov, stavebníctvo, ale aj pre výrobu keramiky a porcelánu.

Rastlinné spoločenstvá, pokrývajúce pohorie, sú v prevažnej miere tvorené lesnými spoločenstvami. Najsevernejšia časť patrí ku karpatskej botanickej oblasti, najrozsiahlejšie časti v stredných polohách sú pokryté lesmi typickými pre toto pohorie a v najjužnejších partiách, kde sa stretávajú dva rôznorodé typy krajiny, sa vyskytuje aj teplomilné a suchomilné rastlinstvo. Aj zvieratstvo pohoria je podobne ako rastlinstvo nápadne druhovo pestré, vyskytuje sa tu množstvo chránených a obzvlášť chránených druhov. Okrem druhov vyhľadávajúcich vysokohorské chladné a vlhké prostredie sa tu stretávame aj s teplomilnými a suchomilnými prvkami stepnej fauny.

Impresum  |  Ochrana údajov
Valid XHTML 1.0 Strict  |  prog&design  HonlapSzalon